Advertentie

Browse By

Noordenveld staat er (zoals altijd) financieel goed voor

 

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld staat er financieel goed voor. De jaarrekening van de gemeente sluit met een positief resultaat van afgerond € 6 miljoen door onder meer de kavelverkoop en hogere rijksbijdragen, zo laat de gemeente via een persbericht weten. Een gebruikelijk positief bericht, want hoeveel er ook bezuinigd moet worden, de berichten over de financiële toestand van de gemeente zijn namelijk elk jaar erg positief van toon. De gemeente roept bewoners om te komen met plannen. Dezelfde gemeente dus die eerder een kaalslag op het gebied van cultuur pleegde én ook de gemeente met geen voetbalclub dat beschikt over kunstgras.

Het bericht vertelt verder ‘ook voor de komende jaren is er meer financiële ruimte voor de gemeente. Dat blijkt uit de ontwikkelingen van de verwachte rijksbijdrage, waarin de financiële gevolgen van het regeerakkoord zijn verwerkt. Het vrij te besteden bedrag van de gemeente loopt op van € 1,3 miljoen in 2019 tot een bedrag van € 4,4 miljoen in 2022. Wel moet er nog rekening worden gehouden met mogelijke wijzigingen in de verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds die effecten kunnen hebben op onze gemeente. Wethouder Alex Wekema die de portefeuille Financiën beheert: “We vragen op dit moment de mening van onze inwoners over het raads- en coalitieakkoord. We betrekken de uitkomsten hiervan bij de vertaling van de akkoorden in de begroting 2019 en de jaren daarna. De perspectiefnota 2019 is daarom beleidsarm. Het college wil de beschikbare financiële ruimte om die reden nu nog niet volledig invullen. De perspectiefnota biedt dan ook nog volop ruimte voor plannen van de gemeenteraad en onze inwoners.” Een andere functie van de perspectiefnota blijft wel overeind. In deze nota worden namelijk een aantal financiële kaders aangegeven voor de begroting van 2019 die in het najaar wordt vastgesteld.

 Enthousiasme en ambitie vasthouden

De gemeente Noordenveld blijft een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een economisch stabiele regio. Noordenveld heeft een sterke positie in de regio Groningen-Assen en daarmee is er voldoende ontwikkelruimte voor de toekomst. Ruimte die we onder andere willen benutten voor leefbare dorpen en wijken via woningbouw en dorpsplannen. Ook op het gebied van duurzaamheid willen we in toenemende mate een bijdrage blijven leveren. Van inwoners en belanghebbenden vragen we om actief mee te denken. De toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte willen we verder verbeteren voor mensen met een beperking. Ook blijven we ons samen met de scholen inzetten voor goed onderwijs in moderne energieneutrale scholen.