Advertentie

Browse By

ChristenUnie Noordenveld zet in op positief jeugdbeleid

ChristenUnie Noordenveld zet in op positief jeugdbeleid: ‘je mag er zijn!’

RODEN – Op maandagavond 8 juli is vlak voor het begin van het zomerreces de perspectiefnota van de gemeente Noordenveld besproken. In de perspectiefnota wordt een blik op de begroting voor 2020 geworpen. Daaruit blijkt dat er sprake is van een aantal financiële tegenslagen, waar de gemeente op zal moeten inspelen. Dit kan ook voor de ChristenUnie Noordenveld gevolgen hebben voor haar plannen en ambities.

Toch geeft de ChristenUnie aan vooral de blik positief op de toekomst te blijven richten en de huidige beperkingen als kans te zien om goed samen te werken en daarbij het goede te willen doen. Fractievoorzitter Menne Kamminga: “We zijn daar op zich niet rouwig om. Schaarste leidt tot keuzes en leidt naar onze mening tot een scherpere en betere afweging wat betreft de investeringen die we willen doen.” De ChristenUnie wil daarmee ook het College van B&W uitdagen om kritisch te blijven en efficiënt en effectief met de beschikbare middelen om te gaan.

Noem bij de ChristenUnie het woord toekomst en het gesprek gaat al snel over jeugd. Ook daar wil de ChristenUnie nadrukkelijk afstand nemen van het negativisme. Kamminga: “Kinderen hebben nodig dat ze horen dat ze geaccepteerd worden om wie ze zijn en dat ze ertoe doen.” Daarom legt de ChristenUnie de komende tijd de nadruk op positief jeugdbeleid en zal het College van B&W nadrukkelijk gevraagd worden om in het beleid niet de zorg, maar het kind op de eerste plaats te zetten.

De ChristenUnie Noordenveld heeft aangegeven kritisch naar de begroting te zullen kijken, het College van B&W te bewegen tot efficiënt en effectief werken, maar daarbij wel steeds het vizier op de positieve samenwerking gericht te houden.