Advertentie

Browse By

Bijdragen voor uitbreiding Gevangenismuseum


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn bereid om het Gevangenismuseum in Veenhuizen te steunen bij de verbouwing van de zuidvleugel van het museumgebouw. Het college wil 400.000 euro beschikbaar stellen voor het vergroten van de expositiemogelijkheden en het vrijmaken van meer publieksruimte.
Provinciale Staten kunnen nog wensen en bedenkingen indienen tegen de subsidie.


 

“Deze bijdrage draagt bij aan de economische draagkracht en de ontwikkeling van ons bijzondere erfgoed. Het Gevangenismuseum vervult een belangrijke rol in Drenthe. Als economische trekker in Veenhuizen, als relevant museum voor onze provincie en als bezoekerscentrum voor kandidaat-werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid,” licht gedeputeerde Cees Bijl toe.

 

Hij maakte het voornemen voor de provinciale bijdrage bekend tijdens de opening van de nieuwe expositie Armoede & Verpaupering. In deze expositie wordt het verhaal verteld over armoedebestrijding en de onvrije landbouwkolonie Veenhuizen. Het vormt een waardevolle aanvulling op de publiekscommunicatie over de Koloniën van Weldadigheid.

 

Vanmiddag werd ook bekend dat de gemeente Noordenveld 200.000 euro bijdraagt. Burgemeester Klaas Smid: “Het behoeft geen toelichting dat het Nationaal Gevangenismuseum een belangrijke culturele instelling is in onze gemeente. Het is een belangrijke publiekstrekker die onmisbaar is als aanjager van het toerisme en de lokale economie in Veenhuizen en daarbuiten. Om die positie te behouden is ontwikkeling van belang. Het plan dat nu voorligt voorziet daarin.” Ook in Noordenveld geldt een voorbehoud. De gemeenteraad moet zich nog over de bijdrage uitspreken.

 

Met de uitbreiding van de zuidvleugel ontstaat extra ruimte om de groeiende bezoekersaantallen (nu circa 110.000 per jaar) op te vangen. Twee weken geleden kreeg het Gevangenismuseum van de BankGiro Loterij een cheque van 600.000 euro voor de verbouwing. Het Gevangenismuseum draagt zelf 800.000 euro bij en wil eind 2018, begin 2019 starten met (het voorbereiden van) de verbouwing.