Advertentie

Browse By

Ambities college Westerkwartier: een kwestie van gewoon dóen

WESTERKWARTIER – Samen Westerkwartier maken is een kwestie van gewoon dóen. Plannen maken waar dat nodig is en energie steken in het bereiken van concrete, tastbare resultaten voor de inwoners van de gemeente Westerkwartier. Dat is de koers van het college van burgemeester en wethouders voor de komende bestuursperiode.

Belangrijke verantwoordelijkheid
Op de schouders van het eerste college van de gemeente Westerkwartier rust de belangrijke verantwoordelijkheid om samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie de gemeente een goede start te geven. Die fundering heeft vorm gekregen in de perspectiefnota, waarvan de basis ligt in het coalitieakkoord ‘Samen Westerkwartier Maken.’ De uitwerking van dit coalitieakkoord maakt integraal onderdeel uit van deze nota, die de titel ‘Een Kwestie van Gewoon Dóen’ heeft meegekregen. De perspectiefnota zal behandeld worden in de raadsvergadering van 10 juli.

Stevige ambities stap voor stap waarmaken
De ambities van het college zijn stevig, passend bij het DNA van de gemeente Westerkwartier: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Een nieuwe grote gemeente die laat zien dat schaalgrootte en dichtbij zijn prima samen kunnen gaan, dat een plattelandsgemeente een sterke partner van grote steden kan zijn en die een duidelijke, zichtbare rol speelt in grote maatschappelijke uitdagingen.

Omdat de gemeente Westerkwartier net is heringedeeld, wil het college de ambities stap voor stap waarmaken. Een deel van de aandacht zal uitgaan naar de basis op orde brengen: harmoniseren en verbeteren van beleid en processen en het bouwen aan de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt tijd, zodat de gemeente op termijn excellente dienstverlening kan bieden. Het college groeit in haar ambitie en verwacht in de tweede helft van de collegeperiode volledig op stoom te zijn.

Financiële ruimte
Om de ambities waar te maken is structureel € 4 miljoen extra financiële ruimte nodig. Dat vraagt om het maken van keuzes over ambitieniveau en het tempo waarin deze ambities mogen worden gerealiseerd. Het college wil groeien in haar ambities en kiest ervoor om geleidelijk via ombuigingen, het aantrekken van externe financiering en verhoging van de ozb financiële ruimte te creëren. In het gekozen scenario start de gemeente in 2020 met € 1,7 miljoen structurele ruimte en groeit het door naar een niveau van € 4,3 miljoen structureel in 2023. De ozb stijgt in dit scenario in 2020 met 10% en in 2021 en 2022 met 5%.

Jaarrekeningen voormalige Westerkwartiergemeenten

De jaarrekeningen 2018 zijn de laatste jaarrekeningen van de voormalige  gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De jaarrekeningen sluiten met een gezamenlijk tekort van € 3,4 miljoen, waarvan het grootste deel (€ 2,3 miljoen) wordt veroorzaakt door tekorten in het sociaal domein. De tekorten sociaal domein worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve.

De stukken zijn te vinden op de gemeentelijke site bij Raadsoverleg 1 en Raadsoverleg 2 van 26 juni 2019.